Privacy

PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring


FESTUMMA EVENTS BVBA  hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy.

In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.


Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. FESTUMMA EVENTS BVBA houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). 


Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:


- je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

- verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

- passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen;

- op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.


Als FESTUMMA EVENTS BVBA zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:


D&P FESTUMMA EVENTS BVBA

DEINSESTEENWEG 92 BUS A

8700 TIELT

VAN ROYEN DIANA

0472 02 23 17

 

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en rechtsgronden :


- om jouw bestelling correct te kunnen versturen


- om jou te kunnen informeren over ons aanbod (gerechtvaardigd belang)


- het versturen van nieuwsbrieven, thematische mailings en uitnodigingen (toestemming betrokkene),


 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen en verwerken :


 

- persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail


 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.


 

Op onze website(s) gebruiken we ook cookies. Meer informatie hierover vind je in onze cookie policy.


Verstrekking aan derden


De gegevens die je aan ons geeft, geven wij niet door aan derden.


Zij worden bewaard op EEN INTERNE BEVEILIGDE SERVER.


Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.


Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van meerderjarigen.


Bewaartermijn


FESTUMMA EVENTS BVBA  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatste gebruik bij.


Beveiliging van de gegevens


Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:


 

Enkel FESTUMMA EVENTS heeft toegang tot de bewaarde gegevens.


We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;


Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;


We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;


 

Jouw rechten omtrent je gegevens


Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jou ontvangen hebben.

Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. Om jouw identiteit te controleren, vragen wij je om een kopie van je identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou (of in jouw directe opdracht aan een andere partij). Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Klachten


Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.


Wijziging privacyverklaring


FESTUMMA kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 30 AUGUSTUS 2019FESTUMMA Deinstesteenweg 92A 8700 Tielt | diane@sfeermarkt-festumma.com| +32 (0)472 02 13 17 | BTW BE 0719.278.952

Website: www.b-fair.be